18 New Boulder Problems V Grades back up on the Long Wall

Full reset of Zone 8, 13, 18

Zone 8 (v1, v2, v4, v5, v8)

Zone 13 (vb, v1, v3, v5, v6)

Zone 18 (v0, v1, v4, v5, v9)

Bonus Problems in Zone 2 & 6

Zone 2 (v4, v5)
Zone 6 (v2)

Setters Tony, Lucas, Pierre & Illya Set on March 27th, 2018